W miejscowościach Tryńcza i Gniewczyna Łańcucka powstaną wodne place zabaw

carpatiabiznes.pl 3 dni temu
Zdjęcie: wodny plac zabaw tryńcza gniewczyna łańcucka


Gmina Tryńcza ogłosiła przetarg na budowę dwóch wodnych placów zabaw w miejscowościach Tryńcza i Gniewczyna Łańcucka.

Ogłoszenie o zamówieniu pojawiło się wczoraj.

Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Budowa dwóch wodnych placów zabaw w m. Tryńcza i Gniewczyna Łańcucka.

Przedmiot zamówienia realizowany jest według formuły „zaprojektuj i wybuduj”.

Budowa wodnego placu zabaw w miejscowości Tryńcza

Zakres zadania obejmuje:

1) opracowanie w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy, kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, opinii, i pozwoleń na prowadzenie prac,

2) wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp,

3) sprawowanie nadzoru autorskiego.

Zakres robót obejmuje m.in.:

– budowę wodnego placu zabaw,
– budowę kontenerowego zaplecza technicznego,
– budowę kontenerowego zaplecza szatniowo-sanitarnego,
– rozlokowanie nowej małej architektury,
– budowę ciągów pieszo-jezdnych oraz ciągów pieszych,
– wykonanie ogrodzenia,
– budowę, przebudowę oraz zabezpieczenie istniejących sieci/przyłączy na trenie inwestycji (sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna),
– oświetlenie oraz monitoring,
– zagospodarowanie i uporządkowanie terenu

Budowa wodnego placu zabaw w miejscowości Gniewczyna Łańcucka

Zakres zadania obejmuje:

1) opracowanie w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy, kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, opinii, i pozwoleń na prowadzenie prac,

2) wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp,

3) sprawowanie nadzoru autorskiego.

Zakres robót obejmuje m.in.:

– budowę wodnego placu zabaw,
– budowę kontenerowego zaplecza technicznego,
– budowę kontenerowego zaplecza szatniowo-sanitarnego,
– rozlokowanie nowej małej architektury,
– budowę ciągów pieszo-jezdnych oraz ciągów pieszych,
– wykonanie ogrodzenia,
– budowę, przebudowę oraz zabezpieczenie istniejących sieci/przyłączy na trenie inwestycji (sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna),
– oświetlenie oraz monitoring,
– zagospodarowanie i uporządkowanie terenu.

Termin składania ofert upływa z dniem 2024-07-29 o godz. 09:00

Idź do oryginalnego materiału