Nawet 47 tysięcy na domową elektrownie wiatrową – program Moja Elektrownia Wiatrowa już wystartował!

3 tygodni temu

Moja Elektrownia Wiatrowa — co to jest?

Program Moja Elektrownia Wiatrowa (MEW) skierowany jest do odbiorców indywidualnych (prosumentów). Polega on na dofinansowaniu zakupu i montażu mikroinstalacji wiatrowych wraz z ewentualnymi magazynami energii.

W kontekście energetyki prosument to PROdukujący prąd konSUMENT — czyli każdy, kto produkuje prąd z odnawialnych źródeł energii (OZE) i jednocześnie zużywa go na własne potrzeby (producent i konsument w jednym).

Kto może otrzymać dofinansowanie Moja Elektrownia Wiatrowa?

Z programu Moja Elektrownia Wiatrowa mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych, którzy:

 • wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby, mają zawartą umowę kompleksową (są stroną tej umowy, a nie pełnomocnikiem) lub umowę sprzedaży energii, regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji zlokalizowanej na budynkach lub na terenie działki, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny w przypadku mikroinstalacji on-grid;
 • wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby w mikroinstalacji zlokalizowanej na budynkach mieszkalnych lub na terenie działki, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny w przypadku mikroinstalacji off-grid.

Dofinansowanie w ramach Mojej Elektrowni Wiatrowej nie przysługuje na inwestycje dotyczące produkcji energii elektrycznej dla budynków wykorzystywanych sezonowo, budynków rekreacji indywidualnej, budynków letniskowych lub budynków gospodarczych. Program jest skierowany do odbiorców indywidualnych, a nie do przedsiębiorców. Przedsiębiorcy i rolnicy mogą natomiast skorzystać z takich programów jak np. Agroenergia czy Energia dla wsi.

Kwota dotacji

Dotacje wynoszą do 30 tys. zł na jedną mikroinstalację wiatrową oraz do 17 tys. zł na magazyn energii elektrycznej.

Mikroinstalacja wiatrowa

Dofinansowanie przysługuje do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 30 tys. zł na jedną mikroinstalację wiatrową o zainstalowanej mocy elektrycznej co najmniej 1 kW i maksymalnie 20 kW (przy czym nie więcej niż 5 tys. zł na 1 kW).

Magazyn energii

Dla magazynu energii dofinansowanie przysługuje do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17 tys. zł na jeden magazyn energii elektrycznej — akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh (maksymalnie 6 tys. zł/1 kWh).

Mikroinstalacja wiatrowa z magazynem energii

Maksymalne dofinansowanie wynosi 47 tys. zł łącznie na małą instalację wiatrową wraz z magazynem energii. Dotacja przewiduje refundację 50% wszystkich kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję (na dokumentację projektową przysługuje refundacja 10% kosztów).

Nie można wnioskować o dotację na sam magazyn energii bez wiatraka. Podstawą dla uzyskania dofinansowania jest zainstalowanie elektrowni wiatrowej.

Wysokość przysługującego Ci dofinansowania obliczysz w kalkulatorze dotacji.

Co obejmuje dofinansowanie?

Dofinansowanie (wypłacane w formie dotacji) obejmuje:

 1. zakup i montaż mikroinstalacji wiatrowych dla potrzeb budynków mieszkalnych, służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych wnioskodawcy – turbina wiatrowa o zainstalowanej mocy elektrycznej nie mniejszej niż 1 kW oraz nie większej niż 20 kW wraz z osprzętem niezbędnym do prawidłowego działania mikroinstalacji;
 2. zakup i montaż towarzyszących magazynów energii o pojemności co najmniej 2 kWh dla mikroinstalacji z pkt. 1 (magazyn energii nie jest obowiązkowy).

Dofinansowanie nie może być udzielone na inwestycję sfinansowaną lub realizowaną z innych środków publicznych zagranicznych bądź krajowych (za wyjątkiem ulgi termomodernizacyjnej).

Koszty kwalifikowane

Kosztami kwalifikowanymi do objęcia dotacją są wydatki poniesione na:

 1. dokumentację projektową — koszt wykonania dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania mikroinstalacji wiatrowej, jak np. dokumenty wymagane do uzgodnienia mikroinstalacji z organami, mapa do celów projektowych, projekt wykonawczy, projekt budowlany elektryczny, projekt fundamentów (w zależności od mocy mikroinstalacji — fundament (pozwolenie/zgłoszenie) lub tylko odciągi na gruncie), projekt zagospodarowania terenu, opinia geotechniczna;
 2. mikroinstalację wiatrową — zakup i montaż mikroinstalacji wiatrowej z osprzętem (m.in. inwerter, licznik, zabezpieczenia, szafki elektryczne, okablowanie, maszt, o osi pionowej, poziomej, wykonanie fundamentu/odciągów;
 3. magazyn energii — zakup i montaż magazynu energii z oprzyrządowaniem, okablowaniem, zabezpieczeniami.

Podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym tylko wtedy, gdy jest on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez wnioskodawcę i nie ma on prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w żadnej części zgodnie z przepisami ustawy o podatku VAT. Podatek, który można odliczyć, nie może być uznany za kwalifikowany, choćby o ile nie został faktycznie odzyskany przez beneficjenta. Oznacza to, iż w przypadkach, gdy beneficjent może odliczyć podatek VAT, ale rezygnuje z tej możliwości, podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym.

Warunki dofinansowania z programu Moja Elektrownia Wiatrowa

Warunki, jakie powinna spełniać osoba starająca się o dotacje:

 • Dofinansowanie dotyczy osób, które zrealizowały inwestycje w przydomowe elektrownie wiatrowe i magazyny energii elektrycznej (opcjonalnie) po 30 czerwca 2023 roku.
 • Osoba składająca wniosek o dofinansowanie musi być wskazana jako nabywca/odbiorca na fakturze zakupowej. jeżeli na fakturze widnieje inna osoba niż ta składająca wniosek, należy dołączyć odpowiednie oświadczenie. Możliwość złożenia takiego oświadczenia dotyczy małżonków lub osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.
 • Przydomowe mikroinstalacje wiatrowe powinny być użytkowane minimum przez 1000 godzin w roku.
 • Osoba, która otrzymała dofinansowanie, musi eksploatować te urządzenia przez co najmniej 5 lat od daty otrzymania dofinansowania. W tym okresie nie można zmienić przeznaczenia budynku/lokalu mieszkalnego, zdemontować urządzeń, zmienić lokalizacji inwestycji ani odsprzedać urządzeń.
Warunki dla urządzeń objętych dotacją
 • Wysokość konstrukcji małej turbiny wiatrowej nie może przekroczyć 30 metrów.
 • Urządzenia muszą być nowe, wyprodukowane w ciągu maksymalnie 24 miesięcy przed montażem/użyciem.
 • Dofinansowaniu podlegają przydomowe mikroinstalacje wiatrowe zrealizowane zgodnie z obowiązującym prawem, po uprzednim dokonaniu zgłoszenia lub uzyskaniu pozwolenia na budowę, jeżeli jest to prawnie wymagane.

Dofinansowanie jest udzielane na inwestycje zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Za inwestycje zakończone uznaje się projekty, w których:

 • za wszystkie pozycje wymienione na fakturach lub paragonach imiennych przedstawionych do wniosku o dofinansowanie dokonano zapłaty w całości,
 • wszystkie urządzenia zostały trwale podłączone i uruchomione,
 • dokonano zgłoszeń lub poinformowano odpowiednie instytucje o dokonanej inwestycji.

Data montażu instalacji i opłacenia faktur powinna zawierać się w okresie od 30 czerwca 2023 roku do 31 grudnia 2028 roku.

Jak i kiedy złożyć wniosek?

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 17 czerwca 2024 roku do 31 grudnia 2028 roku lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

Pierwszy nabór potrwa od 17 czerwca 2024 roku do 16 czerwca 2025 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków.

Składanie wniosków w ramach projektu Moja Elektrownia Wiatrowa jest możliwe wyłącznie przez generator wniosków o dofinansowanie dostępny pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl.

Korespondencja z wnioskodawcą w sprawie oceny wniosków jest prowadzona w postaci elektronicznej za pośrednictwem adresu e-mail podanego we wniosku.

Gdzie są korzystne warunki do budowy małych turbin wiatrowych?

Przytaczając informacje pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

 • „Największej efektywności turbin wiatrowych należy spodziewać się w północnym pasie kraju Szczecin – Gdańsk – Olsztyn – Suwałki i na Mazurach. Dobre warunki dla instalacji wiatrowych będą w woj. wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i łódzkim, na północnym Mazowszu, w środkowej części Lubelszczyzny i na Przedgórzu Sudeckim (za: Określenie zasobów energii wiatru w Polsce z wykorzystaniem rezultatów numerycznych modeli meteorologicznych – Przegląd Geograficzny PAN, 2022)”.
 • „Najdogodniejsze warunki dla elektrowni wiatrowych występują na obszarach ze średnią prędkością wiatru wynoszącą co najmniej 4 m/s. Oczywiście należy pamiętać, iż w jednym roku wieje bardziej w innym mniej”.
 • „Planując inwestycję, należy wziąć także pod uwagę położenie działki, na której planowana jest mała elektrownia wiatrowa. Ważne będą ukształtowanie terenu, wysokość i zwartość zabudowy dookoła inwestycji oraz okoliczne zadrzewienia. […] Wszystkie okoliczne zabudowania, obecność lasów, naturalne pagórki i wgłębienia, będą zaburzały kierunek wiatru i zmniejszały jego prędkość – muszą więc zostać uwzględnione na etapie decyzji o inwestycji i podczas doboru turbiny […]”.
 • „Warto podkreślić, iż choćby na terenach stosunkowo bezwietrznych, ze względu na ukształtowanie terenu, mogą wystąpić dobre warunki do montażu turbin. Mówimy tu m.in. o umiejscowieniu urządzenia w pobliżu prześwitu budynków, w których dochodzi do zwężenia strumienia i wzrostu prędkości wiatru. Opłacalność montażu w podobnych miejscach powinna zostać oceniona przez specjalistę na podstawie rzeczywistych pomiarów (stacja pogodowa w miejscu realizacji inwestycji)”.

Tutaj sprawdzisz mapę wietrzności.

Moja Elektrownia Wiatrowa — więcej informacji

Jednym ze źródeł pozyskania szczegółowych informacji o dotacji dla przydomowych wiatraków jest strona https://mojaelektrowniawiatrowa.gov.pl prowadzona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Objaśnień o programie Moja Elektrownia Wiatrowa udzielają także Doradcy Energetyczni – aby skontaktować się z odpowiednim doradcą, należy na stronie https://doradztwo-energetyczne.gov.pl wybrać zakładkę „Kontakt” i odszukać konsultanta ze swojego województwa.

Doradcy Energetyczni wspierają beneficjentów programu MEW w ramach programu Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE. Jest to projekt również realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Partnerów w 16 regionach na terenie całego kraju.

Celem programu Moja Elektrownia Wiatrowa jest rozwój energetyki prosumenckiej w obszarze mikroelektrowni wiatrowych, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w finalnym zużyciu energii, promowanie autokonsumpcji energii poprzez magazynowanie wytworzonej energii elektrycznej, a także propagowanie odnawialnych źródeł energii.

Idź do oryginalnego materiału